English

If you, or someone you're helping, has questions about Florida Health Care Plans , you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-800-352-9824


Español

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Florida Health Care Plans, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-352-9824.


Kreyòl Ayisyen

Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan Florida Health Care Plans, se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan 1-800-352-9824.


Tiếng Việt

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Florida Health Care Plans, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-800-352-9824.


Português

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Florida Health Care Plans, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 1-800-352-9824.


中文

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Florida Health Care Plans 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 1-800-352-9824


Français

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de Florida Health Care Plans, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 1-800-352-9824.


Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Florida Health Care Plans, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-800-352-9824.


Русский

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Florida Health Care Plans, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-800-352-9824.


اللغة العربية

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Florida Health Care Plans ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب 1-800-352-9824.


Italiano

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su Florida Health Care Plans, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare 1-800-352-9824.


Deutsch

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Florida Health Care Plans haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-352-9824 an.


한국어

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Florida Health Care Plans 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-800-352-9824 로 전화하십시오.


Polszczyzna

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie Florida Health Care Plans, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer 1-800-352-9824


ગુજરાતી

જો તમે અથવા તમે કોઇને મદદ કરી રહ્યાં તેમાંથી કોઇને Florida Health Care Plans વિશે પ્રશ્નો હોય તો તમને મદદ અને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે. તે ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દુભાષિયો વાત કરવા માટે,આ 1-800-352-9824 પર કોલ કરો.


ภาษาไทย

หากคุณ หรือคนที่คุณกำลังช่วยเหลือมีคำถามเกี่ยวกับ Florida Health Care Plans คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พูดคุยกับล่าม โทร 1-800-352-9824